Abdijweg 66
7595 XP Weerselo
Tel. 0613258000

Press enter to begin your search
?>

Voorwaarden hondenpension

Artikel 1 – Definities

Wat verstaan wij onder definities:

1.1 Hondenpension:

De natuurlijke- of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

1.2 Gastdier:

Het huisdier van de klant, met betrekking waartoe de pensionovereenkomst wordt / is af gesloten.

1.3 Klant:

De natuurlijke of rechtspersoon, die met een hondenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.

1.4 Gastvrouw/heer:

Diegene, die namens het hondenpension bevoegd is de pensionovereenkomst af te sluiten en uit te voeren.

1.5 Pensionovereenkomst:

De overeenkomst tussen een hondenpension en klant, waarbij het hondenpension zich verbindt het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen vooraf vastgestelde prijs.

1.6 Verzorging:

De door het hondenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.7 Huisvesting:

Het door het hondenpension beschikbaar gestelde onderkomen ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 : Inschrijving

2.1

Iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in een hondenpension wordt door de klant d.m.v.  een reserveringsformulier via de website gedaan. Bij het opmaken en het verzenden van dit reserveringsformulier heeft de klant te kennen gegeven van de voorwaarden op de hoogte te zijn.

2.2

Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het hondenpension en de klant, de naam van de gastheer/-vrouw, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier en de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier.

2.3

De klant ontvangt van het hondencentrum een bevestiging

2.4

Indien er vragen zijn dan zal het hondencentrum contact opnemen.

Artikel 3: Reserveringssom

3.1

Bij reservering door de klant is het hondenpension gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen. Dit bedrag bedraagt 35% van de totale verblijfskosten. Deze aanbetaling zal ongeveer 10 weken voor aanvang verblijf voldaan moeten worden.

Het restant wordt op de eerste breng dag verrekend met het bedrag dat de klant, op grond van de overeenkomst, nog aan het hondenpension verschuldigd is.

3.2

Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 21 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste breng dag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het hondenpension 50% van de reserveringssom verschuldigd.

3.3

Teruggave van de door de eigenaar betaalde reserveringskosten vindt slechts plaats in navolgende gevallen:

a. Plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de eigenaar van de hond of een van zijn gezinsleden.

b. Ziekte of sterfgeval van een familielid van de eigenaar in de eerste graad.

c. Ziekte of sterfgeval van de onder te brengen hond. De klant dient hiervoor wel een bewijsstuk van de dierenarts te overhandigen aan het hondenpension.

3.4 

Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom heffen de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4: Betaling

4.1

De op het reserveringsformulier vermelde prijs per nacht geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

4.2

Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant behoeft het hondenpension deze niet te verrekenen en terug te betalen.

.

Artikel 5: Rechten en plichten van het hondenpension

5.1

Het hondenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

5.2

Het hondenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

5.3

Het hondenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

5.4

Het hondenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier medicijnen (laten) toedienen, indien dit naar het oordeel van het hondenpension noodzakelijk is.

5.5

Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het hondenpension meldt, mag het hondenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het hondenpension de gehele reserveringssom verschuldigd.

5.6

Het hondenpension is gerechtigd de toegang tot het hondenpension te weigeren aan zowel de klant en/of het gastdier, indien de klant de afspraken betreffende de openingstijden van hondenpension en/of de door het hondenpension en/of de wet verplicht gestelde inentingen van het gastdier niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen.

Bij de weigering door het hondenpension van opname in het pension wegens het ontbreken van een geldig vaccinatiebewijs, alsmede het voortijdig beëindigen van de verblijfsduur van de hond, is het pension niet gehouden tot terugbetaling van de reeds betaalde gelden en wordt het overeengekomen eindbedrag, voor zover als nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

5.7

Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het hondenpension ophaalt, gaat de eigendom van het gastdier om niet over van de klant op het hondenpension.

5.8

Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de pensionovereenkomst in het hondenpension verblijft, is de klant de overeengekomen prijs per dag aan het hondenpension verschuldigd.

5.9

Het hondenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van de door het gastdier opgelopen, dan wel bij het gastdier behandelde of vermoede ziekten of aandoeningen tijdens het verblijf in het hondenpension.

Artikel 6: Rechten en plichten van de klant

6.1

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan de gastheer/-vrouw te verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het hondenpension.

6.2

De klant is aansprakelijk jegens het hondenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet verstrekken, dan wel het verstrekken van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

6.3

De klant is verplicht bij  aanvang van het verblijf van het gastdier in het hondenpension aan het hondenpension af te geven het bewijs van inenting tegen honden ziekte, parvo, alsmede het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het hondenpension aanvullend vereiste inenting. (zie ook artikel 5.6)

Artikel 7: Ziekte en/of overlijden van het gastdier

7.1

De klant machtigt  het hondenpension om in geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier in het hondenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

7.2

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het hondenpension onverhoopt komt te overlijden kan het hondenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het hondenpension.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1

Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het hondenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor haar rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het hondenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het pension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

8.2

Het hondenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.3

Het hondenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het hondenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het hondenpension. Het hondenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

8.4

Ingeval het hondenpension aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het hondenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs met daarbij een maximum van bedrag € 500,=( zegge: vijfhonderd Euro)

8.5

De klant vrijwaart het hondenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het hondenpension.

Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht

9.1

Indien de noodzakelijk gemaakte kosten, zoals dierenartskosten en kosten vanwege een langer verblijf, niet worden voldaan, zal het pension een incassobureau inschakelen. Deze kosten, met een minimum van € 300,= zullen voor rekening klant zijn.

9.2

In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het hondenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het hondenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

9.3

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.4

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Artikel 10: Algemeen

10.1

Op de overeenkomsten zijn de bovenstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

10.2

Het hondenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde vooraf afgesproken tijdstippen de dierenverblijven te mogen bezoeken.

10.3

De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan 5 dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt tegen het hondenpension.

 

 

Copyright 2020 – Hondencentrum Carole-Weerselo

Hondencentrum Carole

Abdijweg 66
7595 XP Weerselo
Tel. 0613258000
E-mailadres: info@hondencentrumcarole.nl

© 2019 – Hondencentrum Carole-Weerselo